Regulamin Sklepu Internetowego 

hacienda-styl.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposoby, zasady sprzedaży prowadzonej przez firmę HACIENDA STYL za pośrednictwem sklepu internetowego hacienda-styl.pl. Regulamin określa również zasady i warunki świadczenia przez firmę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. 

§ 1 Definicje i wyrażenia

Sprzedawca - oznacza HACIENDA STYL prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą hacienda-styl.pl zwaną dalej sprzedawcą.

Kupujący - przyjmujący ofertę (klient ) - użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu hacienda-styl.pl dokonał zamówienia określonego towaru.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Serwis - zespół narzędzi techniczno-informatycznych udostępnionych przez sklep hacienda-styl.pl za pomocą których użytkownik otrzymuje możliwość dokonania transakcji on – line w ramach sklepu meblowego

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep hacienda-styl.pl W przedmiocie określonego w niej towaru za określoną cenę ( vide art. 66-70 Kodeksu cywilnego ). W ofercie mogą być określone dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. W przypadku zamówień niestandardowych (pod projekt Klienta) - termin realizacji wysyłany podawany jest Klientowi przez sklep każdoroazowo. 

Zamówienie - oświadczenie użytkownika w przedmiocie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie wskazuje kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.

Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do sklepu , w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu a także majątkowe prawa autorskie, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie zgodnie z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.

Przedmiotowy Regulamin określa zasady, sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sklep hacienda-styl.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) 

Korzystanie z serwisu hacienda-styl.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego na stronie hacienda-styl.pl w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do użytkowników występujących w ramach hacienda-styl.pl w charakterze kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedaż w ramach hacienda-styl.pl odbywa się on-line poprzez stronę internetową hacienda-styl.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość dokonywania zamówień w formie mailowej.

§ 3 Warunki techniczne i zasady korzystania z serwisu hacienda-styl.pl

Minimalne warunki techniczne korzystania z serwisu hacienda-styl.pl to:

(wersja przeglądarki, łącze internetowe o przepustowości…., optymalna rozdzielczość )

Sprzedawca stosuje pliki "cookies", które podczas korzystania ze strony internetowej sklepu przez Klientów, są utrwalane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ułatwia poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie uszkadza ani nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani modyfikacji w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

Użytkownikami korzystającymi z serwisu hacienda-styl.pl mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisu hacienda-styl.pl nieodpłatnie.

Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptować jego postanowienia i przestrzegać jego treści.

§ 4. Zakupy

1. Użytkownik chcąc skorzystać z usług serwisu hacienda-styl.pl ma możliwość szybkiego zakupu bez rejestracji. 

2. Zakupywiążą się z akceptacją regulaminu. 

3. Dodatkowo Klient ma możliwość złożenia zamówienia u Sprzedawcy w następujących formach: 

telefonicznie 

pocztą elektroniczną

§5. Zasady zawierania umów w ramach serwisu

1. Organizator serwisu hacienda-styl.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.

2. Sklep hacienda-styl.pl jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.

3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu hacienda-styl.pl może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.

4. Wszystkie towary znajdujące się na stronie hacienda-styl.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

5. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowei wolne od wad

6. Niektóre z oferowanych towarów mogą być chwilowo niedostępne, o czym użytkownik będzie poinformowany przez obsługę sklepu.

7.Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;

b) wycofywania produktów z oferty sklepu;

c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 

d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

9. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu hacienda-styl.pl wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.

10. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu hacienda-styl.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.

11. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.

12. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).

13. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

14. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu hacienda-styl.pl

15. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.

16. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.

17. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, po zapoznaniu się ze szczegółami transakcji, po wrzuceniu produktów do koszyka powinien wybrać opcję "wyślij zamówienie" w wyniku czego system serwisu hacienda-styl.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Użytkownik może również złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne informacje do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, nazwa produktu, kolor, ewentualne uwagi dotyczące wykonania mebli.

18. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Podawane Wymiary Mebli, dotyczą Mebli w punkcie najwyższym, najszerszym oraz najgłębszym.

19. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.

20. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z czynności wrzucenia do koszyka wybranych produktów, następnie kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, którą to informację należy potwierdzić klikając w otrzymany link w ciągu 48 godzin. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego w tym okresie skutkuje anulowaniem zamówienia. Przyjęcie oferty następuje również po otrzymaniu przez hacienda-styl.pl zamówienia złożonego na piśmie zawierającego wszelkie informacje niezbędne do przyjęcia tj.: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, nazwa produktu, kolor, uwagi, ewentualnie dołączony rysunek mebla, jeśli produkt ma być wykonany pod indywidualne zamówienie.

21. W wyniku przyjęcia oferty przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego jak również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

22. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

23. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.

24. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.

25. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§7. Termin realizacji zamówienia

1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia dla zamówień wysyłanych za pobraniem lub od wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy – dla zamówień z przedpłatą całkowitą bądź częściową i wynosi od 2 do 21 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, itp.

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.

3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

§8. Formy płatności

1. Klient jest zawsze informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z terminowej płatności , Sprzedawca wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku braku uiszczenia w płatności w dodatkowym terminie sprzedawca jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

a) wpłata zaliczki w formie przelewu w wysokości 30% wartości zamówienia, dopłata reszty w chwili odbioru towaru,

b) gotówka - forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru 

c) pełna przedpłata na konto sklepu: 

d) kredyt konsumencki na zakup towarów i usług,

e) płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki.

f) płatność szybkim przelewem 

§9. Dostawa towaru

Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej bądź transportem własnym. Sprzedawca preferuje dostarczanie towarów o wadze poniżej 30 kg transportem firmy kurierskiej. Przesyłki o wyższym gabarycie będą dostarczane transportem własnym.

Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji ( vide par 11 niniejszego regulaminu )

Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy. Informacje o kosztach dostawy podawane są w odrębnej zakładce. Ponadto o kosztach dostawy Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.

Całkowita cena, która będzie wiązać strony umowy sprzedaży pojawia się na stronie internetowej sklepu hacienda-styl.pl podczas składania zamówienia przez Kupującego, przed zawarciem umowy sprzedaży.

W wypadku złożenia zamówienia przez Klienta mieszkającego za granicą sposób i koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, w drodze negocjacji prowadzonych drogą mailową bądź telefoniczną.

§ 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.

Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listem poleconym na adres Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrotu płatności za sam produkt bez zwrotu kosztów związanych z dostarczeniem towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Meble, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi. Meble nie prefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi .

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 11. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble:

a) Reklamacje mebli oszklonych tj. witryn, kredensów oraz luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera). Z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.

2. Nie spisanie przez Kupującego i dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący traci prawo reklamowania ich.

3.Warunkiem rozpatrzenia każdej reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - również kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem. 

4.Celem usprawnienia przebiegu procesu reklamacyjnego sklep zaleca Kupującemu by w osnowie reklamacji zawarł następujące kwestie:- informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady- żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;- dane kontaktowe składającego reklamację 

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia listownie do siedziby firmy.

6.Warunkiem uznania Reklamacji jest przestrzeganie:

a) ogólnych zasad użytkowania i konserwacji mebli;

b) szczegółowych zasad użytkowania i konserwacji mebli zawartych w etykiecie dołączonej do mebla;

7. Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli z drewna mają wyłącznie charakter orientacyjny.

8. Produkty wysyłane poza granice Polski podlegają gwarancji na terenie Polski.

§ 12. Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu dostarczenia mebla, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia na Konsumenta.

4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b) żądać usunięcia wady.

8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt Sprzedającego.

12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do:

a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

d) żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18. W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia i prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz przesyłania informacji o charakterze marketingowym. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

3. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Niezbędne są do realizacji umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego 

5. Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

§14. Postanowienia końcowe

. Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient - Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy.

Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy przedsiębiorcami umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.). Równocześnie stwierdza się, iż zapisy regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów będących Klientami sklepu internetowego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W wypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad.

- Użytkownicy zostaną poinformowani o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 tygodni przed dniem wejścia ich w życie.

- Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według brzmienia Regulaminu, które obowiązywało w chwili składania zamówienia.

5. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym hacienda-styl.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie hacienda-styl.pl